.........................................................................อาจารย์ผู้สอน


DSC01715.JPG


ดร.ทศพร แสงสว่างอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีe-mail:sthosporn @yahoo.com

เว็บ http://inovationtechnology.wikispaces.com/