กระบวนการเกิดดินหรือโคลนถล่ม | ปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่ม | สาเหตุของดินถล่ม

1138515697.gifกระบวนการเกิดดินหรือโคลนถล่ม


 • เมื่อฝนตกหนัด น้ำจะซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัว แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง
 • ระดับน้ำใต้ผิวดินสูงขึ้นจะทำให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง
 • เมื่อน้ำใต้ผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายในช่องว่างของดิน ลงมาตามความชันของลาดเขา
 • เมื่อมีการเปลี่ยนความชัน ก็จะเกิดเป็นน้ำผุดและเป็นจุดแรกที่มีการเลื่อนไหลของดิน
 • เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้ว ก็จะเกิดต่อเนื่องขึ้นไปตามลาดเขา


1138515697.gifปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่ม

 • พื้นที่เป็นหินแข็งเนื้อแน่นแต่ผุง่าย
 • มีชั้นดินสะสมตัวหนาบนภูเขา
 • ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน ที่ลาดเชิงเขา หุบเขาและหน้าผา
 • ป่าไม้ถูกทำลาย
 • มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)
 • ภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น พายุ, แผ่นดินไหว และไฟป่า

1138515697.gifสาเหตุของดินถล่ม


รรรรรรรรรสาเหตุของดินถล่ม (Causes of Landslides) เกิดจากกรที่พื้นดินหรือส่วนของพื้นดินเคลื่อน เลื่อน ตกหล่น หรือไหล ลงมาจากที่ลาดชัน หรือลาดเอียงต่างระดับ ตามแรงดึงดูดของโลกในภาวะที่เกิดการเสียสมดุลด้วยเหตุต่างๆ มักพบบ่อยๆ บริเวณภูเขาที่ลาดชัน แต่ความจริงอาจเกิดขึ้นบริเวณฝั่งแม่น้ำ และชายฝั่งทะเลหรือมหาสมุทร แม้กระทั่งใต้มหาสมุทร แบ่งสาเหตุที่อาจทำให้ดินถล่มได้เป็น


external image TueOctober200715301vv90.jpg
1153141479.gif1. สาเหตุตามธรรมชาติ (Natural causes)
รรรรรรรรร- ความแข็งแรงของดิน ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของดิน (Soil composition) ว่าเป็น หินหรือ ดิน ประเภทใด มีโครงสร้างหรือมีต้นไม้ประกอบยึดเกาะกันแข็งแรงแค่ไหนมีชั้นดินดานตื้นหรือลึกในลักษณะใดรรรรรรรรรร- ที่ที่มีความลาดเอียงมาก (Steep slope)
รรรรรรรรรร- มีฝนตกมากนานๆ (Prolong heavy rain)
รรรรรรรรรร- มีหิมะตกมาก (Heavy snowfall)
รรรรรรรรรร- โครงสร้างของแผ่นดิน (Structure of soil) ความแตกต่างกันของชั้นดินที่น้ำซืมผ่านได้ กับชั้นที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ ที่จะทำให้น้ำขังใต้ดินมากจนดินเหลวบนที่ลาดเอียง
ทำให้เกิดการไหลได้รรรรรรรรรร- ฤดูกาล (Glacial erosion, rain, drought)
รรรรรรรรรร- ต้นไม้ถูกทำลายโดยไฟป่าหรือความแล้ง (Vegetation removal by fire or drought)
รรรรรรรรรร- การเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดิน (Change in underground water)
รรรรรรรรรร- การสึกกร่อนของชั้นหินใต้ดิน (Change in underground structure)
รรรรรรรรรร- การกัดเซาะของฝั่งแม่น้ำ ฝั่งทะเล และไหล่ทวีป (Coastal erosion and change in continental slope)


external image TueOctober2007153244gg.jpg

1153141479.gif2. สาเหตุจากมนุษย์( Human causes )
777777- การขุดดินบริเวณไหล่เขา ลาดเขาหรือเชิงเขา ( Excavation of slpoe or its toe ) เพื่อการเกษตร หรือทำถนน หรือขยายที่ราบในการพัฒนาที่ดิน หรือการทำเหมือง ( Mining ) ไม่ว่าบนภูเขาหรือพื้นราบ
777777- การดูดทรายจากแม่น้ำ หรือบนแผ่นดิน
777777- การขุดดินลึก ๆ ในการก่อสร้างห้องใต้ดินของอาคาร
777777- การบดอัดที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ทำให้เกิดการเคลื่อนของดินในบริเวณใกล้เคียง
777777- การสูบน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล ที่มากเกินไป หรือการอัดน้ำลงใต้ดิน ในพื้นที่บางแห่ง
777777- การถมดิน ก่อสร้าง เพิ่มน้ำหนัก บนภูเขา หรือสันเขา ( Loading or building on crest or slope )
777777- การทำลายป่า ( Deforestation ) เพื่อทำไร่ หรือสวนเกษตรกรรม
777777- การทำอ่างเก็บน้ำ ( Reservoir ) นอกจากเป็นการเพิ่มน้ำหนักบนภูเขาแล้ว ยังทำให้น้ำซึมลงใต้ดินมากจนเกินสมดุล
777777- การเปลี่ยนแปลงทางน้ำธรรมชาติ ( Change the natural stream ) ทำให้ระบบน้ำใต้ดินเสียสมดุล
777777- น้ำทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน สวนสาธรณะ ถนน บนภูเขา ( Water from utilities leakages or or drainages )
777777- การกระเทือนต่าง ๆ เช่นการระเบิดหิน ( Artificial vibration )

>> HOME <<