วัตถุประสงค์


4lg9h.gif1. เข้าใจการระเบิดของภูเขาไฟ

- เพื่อจำแนกภูเขาไฟ
- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดภูเขาไฟ
- เพื่อทราบผลกระทบจากภูเขาไฟ

4lg9h.gif 2. เข้าใจการเกิดแผ่นดินไหว

- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
- เพื่อทราบผลกระทบจากแผ่นดินไหว
- เพื่อทราบวิธีการป้องกันความเสียหาย

4lg9h.gif 3. เข้าใจการเกิดคลื่นสึนามิ

- เพื่ออธิบายลักษณะคลื่นสึนามิ
- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ
- เพื่อทราบระบบเตือนภัย

4lg9h.gif 4. เข้าใจการเกิดพายุ

- เพื่อรู้ประเภทของพายุ
- เพื่อที่จะได้รู้อันตรายที่เกิดจากพายุ
- เพื่อรู้การเตรียมการป้องกัน

4lg9h.gif 5. เข้าใจการเกิดอุทกภัย

- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดอุทกภัย
- เพื่อรู้วิธีการควบคุมอุทกภัย
- เพื่อทราบถึงประโยชน์ของอุทกภัย

4lg9h.gif 6. เข้าใจการเกิดภัยแล้ง

- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
- เพื่อทราบฤดูกาลเกิดภัยแล้ง
- เพื่อทราบถึงการป้องกันอุทกภัย

4lg9h.gif 7. เข้าใจการเกิดอัคคีภัย

- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
- เพื่อทราบผลกระทบจากอัคคีภัย
- เพื่อทราบถึงการป้องกันอัคคีภัย

4lg9h.gif 8. เข้าใจการเกิดดินโคลนถล่ม

- เพื่อทราบกระบวนการเกิดดินถล่ม
- เพื่อทราบปัจจัยที่ทำให้เกิดดินโคลนถล่ม
- เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดดินถล่ม

4lg9h.gif 9. เข้าใจการเกิดพายุหิมะและหิมะถล่ม

- เพื่อรู้วิธีการเตรียมการ
- เพื่อรู้วิธีการอยู่รอด
- เพื่อรู้เกี่ยวกับทักษะของการอยู่รอดขั้นพื้นฐาน

4lg9h.gif 10. เข้าใจการเกิดโรคระบาดในคนและสัตว์

- เพื่อรู้ถึงลักษณะโรค
- เพื่อรู้มาตรการการป้องกัน