สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว | ผลกระทบจากการเกิดธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว | ข้อควรปฏิบัติของประชาชน1238932079.gifสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว1238932079.gif


ววววววววการเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ ส่วนสาเหตุที่สองเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว โดยเป็นการเกิดตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวที่ยอมรับกันในปัจจุบันมี 2 ทฤษฎีคือ
ววววววววทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้ง โก่งตัวอย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว
ววววววววทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กล่าวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมาก พร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะคืนตัวกลับสู่รูปเดิมexternal image fault_plane2.jpg1238932079.gifผลกระทบจากการเกิดธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว1238932079.gif


พพพพพพพด้านธรณีวิทยา

- แผ่นดินไหว
- ดินทรุดตัว
- ดินถล่ม
- การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ
- คลื่นยักษ์สึนามิ
- เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง
- ลักษณะธรณีสัณฐานตามแนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลง
- เกิดสภาวะความแห้งแล้งผิดปกติในระยะยาว
- แหล่งน้ำจืดปนเปื้อนจากน้ำเค็ม


่่่่่่่...............ด้านเศรษฐกิจและสังคม

- เกิดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน
- ระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลง
- การระบาดของโรคติดต่อและปัญหาสุขภาพจิต
- ชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและโดยรวมของประเทศ1238932079.gifข้อควรปฏิบัติของประชาชนีีีีีีีีีีนอกจากการป้องกันการพังทลายของอาคารแล้ว มาตรการเตรียมพร้อมและการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ ก็มีส่วนช่วยบรรเทาความเสียหายได้บ้าง กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำคำแนะนำการป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหวไว้ดังนี้ (ดูเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว)
การเตรียมพร้อม
กกกกกกกกกกก๑. ควรมีไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน และแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน

ดดดดดดดดดก๒. ควรศึกษาการปฐมพยาบาลขั้นต้น เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน

กกกกกกกกกกก๓. ควรทราบตำแหน่งวาล์วปิดถังแก๊ส ปิดน้ำ และตำแหน่งสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า และทุกคนในบ้านควรจะทราบวิธีการปิดวาล์วถังแก๊ส และยกสะพานไฟฟ้า

กกกกกกกกกกก๔. อย่าวางของหนักไว้บนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อมีการสั่นไหว สิ่งของอาจตกลงมาเป็นอันตรายต่อคนในบ้าน

กกกกกกกกกกก๕. ผูกเครื่องใช้ให้แน่นกับพื้น และยึดเครื่องประดับบ้านหนักๆ เช่น ตู้ถ้วยชาม ไว้กับผนัง

กกกกกกกกกกก๖. ควรวางแผนการในกรณีที่ทุกคนอาจต้องพลัดพรากจากกัน ว่าจะกลับมารวมกันที่ไหน อย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

>> HOME <<